Category: Człowiek w rodzinie

IDENTYFIKACJA

Identyfikacja polega na przejmo­waniu przez dziecko pewnych zachowań czy po­staw osób, z którymi jest silnie uczuciowo zwią­zane, a więc przede wszystkim rodziców. Omó­wimy pokrótce obie te drogi kształtowania się osobowości społecznej dziecka. Oddziaływanie nieco inne w odniesieniu do dziewczynek i do chłopców rozpoczyna się za­zwyczaj już w drugim roku życia, w przybli­żeniu około 18 miesiąca życia. Dorośli i starsze dzieci w sposób zróżnicowany zaczynają się od­nosić do małych chłopców i do dziewczynek. Dziewczynki zaczyna się ubierać w sukienki, a chłopców w spodenki, choć i te modele za­czynają ulegać egalitaryzmowi nie tylko w stro­jach dzieci, ale od szeregu lat także w strojach dorosłych, co wtórnie wpływa na sposób ubie­rania dzieci.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZE

Rodzice akcentują wybiórczo za­chowanie odpowiadające płci dziecka. Ojciec w czasie zabawy ze swym synem bywa bardziej szorstki, męski niż w czasie zabaw z córką i wy­biera inne zabawy — bardziej chłopięce, jak si­łowanie się, boksowanie. Zabawy matki bywają bardziej łagodne i spokojne. Także zabawki ku­powane przez dorosłych dziewczynkom i chłop­com różnią się zwykle w okresie poniemowlę- cym — chłopcy otrzymują pojazdy różnego ro­dzaju, a dziewczynki lalki, naczyńka, mebelki. U dzieci w wieku około dwóch i pół lat ujaw­niają się już wyraźne różnice w wyborze zabaw,zabawek: chłopcy wolą zabawy związane z ru­chem (np. manipulowanie pojazdami, wspina­nie się, walki), a dziewczynki bardziej spokojne, „kameralne”, jak zabawy lalkami, w dom. Za­bawy tematyczne chłopców cechuje przy tym większy stopień fizycznej agresji w samych te­matach niż zabawy dziewczynek. Chłopcy wy­dają się być bardziej aktywni i mieć więcej energii.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

W ODNIESIENIU DO PŁCI

Różny jest też w odniesieniu do chłopców dziewczynek nacisk na zachowanie konformi- styczne — brak agresji, zachowanie spokojne, dobre maniery, czystość wymagane są bardziej od dziewczynek. Oddziaływanie wychowawcze w wielu kultu­rach stawia dziewczynkom większe wymagania np. w zakresie opiekuńczości, posłuszeństwa, odpowiedzialności; od chłopców wymaga się ra­czej dzielności, inicjatywy, osiągnięć, polegania na sobie. W naszym kraju chłopcom raczej nie pozwala się płakać i mazgaić się, bo „tak ro­bią dziewczyny” czy „baby”, a dziewczyn­kom bić się, bo to nieładnie i tak zachowują się tylko „chłopaki” itp. Te i tym podobne od­działywania mają na celu ułatwić dzieciom identyfikację płci oraz podsunąć wzory zacho­wania właściwe dla danej płci w danej kultu­rze.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

PRZYSWOJENIE ODMIENNYCH WZORÓW

Ten nacisk na przyswojenie sobie przez dzieci odmiennych wzorów zachowań związa­nych z płcią występuje przy tym we wszystkich kulturach. Presja społeczna bywa dość silna, dzieci zwykle są chwalone za zachowanie zgod­ne z wzorami odpowiednimi dla płci, a ganione za zachowanie odpowiadające płci przeciwnej. Jest to zrozumiałe, gdyż właściwa identyfikacja płciowa dziecka stanowi podwalinę dalszego roz­woju jego osobowości społecznej.Identyfikacje płci i rozwój osobowości spo­łecznej ułatwia ponadto utożsamianie się z któ­rymś z rodziców.Rodzice przez swą obecność dostarczają dziec­ku wzorów zachowania. Dzieci zrazu ich naśla­dują, a później w dużej mierze identyfikują się z nimi i chcą być takie jak oni. Wzrastając w ro­dzinie pełnej chłopiec może identyfikować się z ojcem, a dziewczynka z matką. Dzieci już od drugiego roku życia — jakkolwiek jeszcze wy­różniają matkę — przejawiają potrzebę prze­bywania z dorosłymi obojga płci.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

POTRZEBA WZORU OSOBOWEGO OJCA

Szczególnie wyraźnie daje się to zauważyć, gdy dzieci prze­bywają w środowisku zakładowym z persone­lem przeważnie kobiecym. Wyróżniają wtedy pojawiających się mężczyzn, chętnie przebywa­ją w ich towarzystwie i bawią się z nimi, pod­czas gdy zachowują rezerwę wobec mało zna­nych kobiet. Podobnie dziecko oddane do rodzi­ny zastępczej w drugim i trzecim roku życia, wyróżnia zrazu bardziej ojca, gdy brak było po­przednio osoby pełniącej rolę ojca, a była ko­bieta matkująca zastępczo, do której się przy­wiązało. Po niedługim czasie transplantacji uczuciowej dziecko, które już raz trwale przy­wiązało się do jednej osoby, zdolne jest do wy­tworzenia nowej silnej więzi uczuciowej w sto­sunku do obojga rodziców.Nie tylko samo dziecko sygnalizuje potrzebę kontaktu z ojcem. Na niezbędność tego kon­taktu wskazują także badania dotyczące wpły­wu nieobecności ojca na kształtowanie się oso­bowości dziecka.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

BADANIA NAD ROLĄ OJCA

Badań nad rolą ojca i skutkami niedoboru opieki ojcowskiej robiono dotychczas niewiele. Przyczyniały się do tego względy teo­retyczne, gdyż przez długi czas nie doceniano ważności roli ojcowskiej, koncentrując się na roli matki. Przy organizowaniu badań ujawniły się także względy praktyczne, ojcowie bowiem są trudniej osiągalni i mniej chętnie uczestniczą w badaniach niż matki.Przeprowadzone dotychczas badania potwier­dzają zatem ujemne skutki niedoboru opieki oj­cowskiej dla kształtowania się osobowości dzie­ci, a szczególnie chłopców. Badania L. Stolza dotyczące dzieci urodzonych w czasie wojny, których ojcowie w chwili ich urodzenia i w naj­wcześniejszym okresie życia byli poza domem, wykazały, że dzieci te w porównaniu z dziećmi chowanymi przez oboje rodziców ujawniały więcej zaburzeń zachowania.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

SŁABSZE PRZYSTOSOWANIE

Wykazały też słab­sze przystosowanie się do sytuacji poza rodziną, większą zależność od dorosłych, lękliwość i wro­gie nastawienie wobec innych dzieci. Chłopcy byli w swym zachowaniu mniej chłopięcy, mniej męscy.Podobnie R. Tiller w badaniach dzieci mary­narzy stwierdził, szczególnie u chłopców, mię­dzy innymi trudność w przystosowaniu się na skutek niedojrzałości lub pseudodojrzałości spo­łecznej. U chłopców oddzielonych od ojca mających jego wyobrażenie na podstawie opi­su matki G. Bach zaobserwował tendencję do idealizowania ojca. Chłopcy ci wyobrażali sobie ojca jako bardziej uprzejmego, miłego, czułego, a mniej autorytatywnego i wymagającego niż chłopcy z grupy kontrolnej wychowywanej w pełnej rodzinie. Stwierdzono także, że zaba­wy tematyczne chłopców w wieku przedszkol­nym były mniej agresywne, męskie, gdy ojca nie było przez dłuższy czas w domu, niż zabawy chłopców, których ojcowie byli cały czas w do­mu.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

POZBAWIENIE OBECNOŚCI OJCA

Tym samym chłopcy pozbawieni obecności ojca stawali się w swych zabawach bardziej podobni do dziewczynek. Rezultat ten tłuma­czy się brakiem sposobności do naśladowania ojca.W badaniach dzieci norweskich zaobserwo­wano, że gdy ojców nie było w domu, chłopcy byli bardziej uczuciowi niż dziewczynki w tej samej sytuacji i bardziej niedojrzali, mieli też mniejsze poczucie bezpieczeństwa, a także trud­ności w kontaktach z rówieśnikami.Jak podkreślają Parsons i Bales, cała rodzina jest ważna dla rozwoju osobowości dziecka, a szczególnie cztery typy ról rodzinnych — mat­ki, ojca, siostry, brata, i podsystemy powsta­łe z ich wzajemnej relacji. Zwracają uwagę, że przedmiotem szerszych badań powinny stać się skutki braku każdej z tych postaci, dostar­czających głównych wzorów osobowych, np. oj­ca lub siostry dla chłopca.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

WZORY OSOBOWE W RODZINIE PEŁNEJ

Podobne wnioski nasuwają, się z badań R. i P. Searsów i M. Pintler. Badali oni skutki nieobecności ojca za po­mocą analizy zabaw tematycznych lalkami w wykonaniu chłopców w wieku przedszkolnym stwierdzili, że chłopcy separowani od ojca wy­kazują w zabawie mniej agresji wobec postaw ojca niż chłopcy z grupy kontrolnej. Autorzy ci podkreślają nie tylko wagę ojca jako wzoru osobowego w uczeniu się przez chłopców ról związanych z płcią, ale także znaczenie wszyst­kich członków rodziny dla całokształtu oddzia­ływań wzajemnych. Zdaniem ich każdy członek grupy rodzinnej prowokuje specjalne formy za­chowania innych, a ubytek każdego z nich sta­nowi udaremnienie pełnego systemu współza­leżnych działań. Tezę tę wspiera wynik in­nego badania, w którym zaobserwowano, że dzieci mające starsze rodzeństwo tej samej płci przejawiają wcześniej zachowania odpowia­dające płci niż dzieci, które nie mają starszych sióstr czy braci.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

OBECNOŚĆ OBU WZORÓW

Obecność dwu wzorów osobo­wych odpowiedniej płci, a więc ojca i starsze- ga brata dla chłopca czy matki i starszej sio­stry dla dziewczynki, ułatwia przyswojenie ty­pu zachowania odpowiadającego płci.Chłopcy identyfikują się silniej i pełniej z ko­chającym, serdecznym i „wszechmocnym” oj­cem, szczególnie gdy ta „moc” jest dobroczynna dla dziecka, niż z ojcem karzącym i odrzucają­cym. Również względy okazywane ojcu przez matkę mogą być czynnikiem sprzyjającym iden­tyfikacji z nim. Kiedy wzajemne stosunki mię­dzy rodzicami są serdeczne, syn chce być talii jak ojciec, a córka jak matka, żeby otrzy­mywać dowody uczuć. Wzajemne stosunki ro­dziców mają wpływ na przyswojenie przez dziecko zachowań związanych z płcią, przy czym może ono przyswoić sobie typ zachowań nie­adekwatnych do jego płci.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂