Category: Człowiek w rodzinie

TRY ETAPY ROZWOJU

Wyróżnili trzy etapy rozwoju społecznego we wczesnym dzieciństwie:. stadium aspołeczne, gdy dziecko nie roz­różnia jeszcze wśród wszystkich bodźców pły­nących ze środowiska tych, które dostarczają optymalnego pobudzenia uczuciowego,”, stadium prespołeczne, w którym dziecko wyróżnia istoty ludzkie jako dające szczególne zadowolenie i czyni wysiłek, aby uzyskać ich bliskość, ale jeszcze nie dokonuje wyboru mię­dzy poszczególnymi osobami,stadium społeczne, w którym dziecko oka­zuje trwałe, szczere przywiązanie do określo­nych osób.Dla rozwoju uczuć przywiązania u dziecka istotny jest okres co najmniej od czwartego do osiemnastego, a właściwie do dwudziestego czwartego miesiąca życia, czyli do trzeciego ro­ku, a nawet jeszcze trzeci. Okres ten możemy określić jako krytyczny, odpowiada on mniej więcej wiekowi małpek z eksperymentów Har­lowa.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

U DZIECKA

U dziecka rozszerzamy go na trzeci rok życia, gdyż — jak wiadomo na podstawie do­świadczeń psychoterapeutycznych — do trzech lat można jeszcze u dziecka rozwinąć poprzez specjalne oddziaływanie zdolność przywiązania wyrównywać skutki tzw. choroby sierocej. Być może jednak, że tego rodzaju oddziaływa­nie zmierzające do wykształcenia zdolności przywiązania jest możliwe jedynie u dzieci ogólnie opóźnionych w rozwoju na skutek bra­ku stymulacji, co przesuwa okres krytyczny dla kształtowania się więzi.Rozwój uczuć dziecka obejmuje nie tylko róż­nicowanie się i bogacenie jakości przeżyć i reak­cji uczuciowych ogólnie klasyfikowanych jako przyjemne i przykre, pozytywne i negatywne. Również intensywność uczuć podlega zmianie.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

POZIOMY UCZUĆ U DZIECKA

Wczesne uczucia dziecięce są intensywne i bez­pośrednio wyrażane. Na ogół dopiero po trze­cim roku życia, pod wpływem wychowującego oddziaływania otoczenia, kształtują się powścią- gi i opanowywanie reakcji impulsywnych, jak­kolwiek oddziaływania socjalizujące mają miejsce znacznie wcześniej. W miarę socjalizacji ekspresja uczuć jest temperowana. Maleje też z wiekiem łatwość przechodzenia dziecka od krańcowo przyjemnych do przykrych uczuć. -Labiinosc, chwiejność emocjonalna charaktery­styczna dla wieku przedszkolnego stopniowo zmniejsza się, ale dopiero we wczesnym okre­sie szkolnym występuje zrównoważenie uczu­ciowe. Małe dziecko łatwo traci rownowagę  emocjonalną i łatwo ia zyskuje, jest przy tym nastawione egocen­trycznie.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

W OKRESIE SZKOLNYM

W okresie szkolnym następuje większa rownowaga i harmonia w życiu uczuciowym. Przewazają nastroje pogodne, a dziecko na­stawione jest realistycznie do rzeczywistości. Wiek dojrzewania znowu cechuje pobudliwość zmienność nastrojów i uczuć. Dorastający pod­lega falom zmiennych i sprzecznych uczuć przy czym niełatwo się z nich wyzwala. Dopiero  wieku dojrzałym wraca spokój, oczywiście o  ile jednostka jest zrównoważona i dojrzała uczuciowo czyli zdolna do osiągnięcia harmonii uczuc  ładu wewnętrznego. A więc dziecko w toku rozwoju przechodzi przez dwie fazy pobudliwości, chwiejności i zmienności uczuć zanim jako człowiek dorosły osiągnie względna stabilność życia uczuciowego.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

DOJRZAŁOŚĆ UCZUCIOWA

Rozwój i osiąganie tzw. dojrzałości uczucio­wej jest sprawą bardzo indywidualną. Można spotkać osoby dorosłe wysoce infantylne, o po­ziomie reakcji emocjonalnych dziecka kilkulet­niego, co wskazywałoby, że zatrzymały się na pewnym stopniu rozwoju uczuć w dzieciństwie Zycie uczuciowe rozwija się i doskonali dzięki doświadczaniu coraz to nowych sytuacji i gro­madzeniu tych doświadczeń. Podstawową rolę pełnią tutaj rodzice i rodzeństwo, a później gru­pa rówieśników. Dzięki kontaktom społecznym zrazu na terenie rodziny, a później i poza nią dziecko osiąga pewne poziomy rozwoju uczu- ciowo-społecznego, określające, ile bierze, a ile jak daje z siebie, czy wnosi coś do grupy, w której żyje. Spróbujmy pokrótce scharakteryzować pod­stawowe etapy rozwoju uczuć społecznych po­cząwszy od niemowlęctwa poprzez wczesne dzie­ciństwo, wiek przedszkolny, szkolny, okres doj­rzewania — aż do osiągnięcia dorosłości.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

NAJNIŻSZY ETAP

Najniższym etapem w rozwoju uczuć społecz­nych jest nastawienie na otrzymy­wanie.  W okresie niemowlęcym dziecko w sposób niekontrolowany domaga się bez­względnego zaspokojenia swoich potrzeb — do­maga się gwałtownie, nie licząc się z nikim i ni­czym, skoncentrowane wyłącznie na sobie. Oczywiście staramy się te potrzeby niemowlęcia zaspokajać możliwie najpełniej. A więc wobec niemowlęcia dorośli są stroną dającą, a niemo­wlę tylko bierze — nie umie dawać. Niestety, spotykamy i dorosłych nie umiejących dawać z niczym się nie liczących.Następnym, nieco wyższym stopniem rozwo­ju społecznego jest przymilne lub gniewne zabieganie. W drugim roku życia dziecko sygnalizuje swoje potrzeby w sposób bardziej zróżnicowany.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

KOMPROMIS

Uczy się wciągać dorosłych w zaspokajanie swych życzeń. Potrafi być przy­milne, raz uśmiechem, raz gniewem próbuje podbić otoczenie i uzyskać coś dla siebie, nic nie dając w zamian. Przez swe żądania dziecko próbuje zawładnąć otoczeniem. Serdeczność umiejętność postępowania rodziców sprzyja tworzeniu się u dziecka powściągów i samokon­troli. Dzieci w wieku przedszkolnym są zdolne do doskonalszej formy przystosowania. Jest nią kompromis. Kompromis pozwala na otrzymywanie czegoś przy daniu czegoś z naszej strony. Prze­jawia się on w życiu rodzinnym w kontaktach zarówno z rodzicami, jak i przede wszystkim z rodzeństwem. „Jeśli ty zrobisz to dla mnie, ja zrobię to dla ciebie” — pertraktuje kilkuletnie dziedko. Także kontakty z rówieśnikami w przedszkolu stwarzają okazję do rozwoju tej formy współdziałania.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

WYŻSZY STOPIEŃ ROZWOJU

Kompromis jest bardziej dojrzałą formą postępowania niż zabieganie. Wymaga rozpoznania, co ma wartość dla dru­giej osoby, co leży w jej interesie. Gorzej, jeśli dorośli chcą opierać swoje związki wyłącznie na kompromisie.Wyższy stopień rozwoju uczuć społecznych to dzielenie się i obdarzanie. Uczest­nictwo w różnych grupach rówieśników opiera się na podziale, np. na dzieleniu się rolami i za­daniami wynikającymi z gry. Dzielenie się jest związane z umiejętnością obdarzania. To w krę­gu rodzinnym uczymy się zauważać i szanować potrzeby i wartości innych i na podstawie tych rozpoznań możemy obdarzać innych oraz dzielić pewne dobra z poczuciem sprawiedliwości, nie­zależnie od tego, czy przewidujemy, że sami zostaniemy obdarowani, czy nie, a więc bez oczekiwania wzajemności. Do tego rodzaju uczestnictwa w grupie dziecko dojrzewa w wie­ku szkolnym, a doskonali je w późniejszych latach.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

SPOSÓB PRZYSTOSOWANIA

Jest to sposób przystosowania się społe­cznego wysoko ceniony przez dorosłych i świad­czący o rozwoju uczuć altruistycznych. O    najwyższym poziomie rozwoju uczuć spo­łecznych świadczy postawa, którą nazywamy twórczą współpracą. Polega ona na urzeczywistnianiu wartości większych niż po­trzeby członków grupy i czerpaniu satysfakcji głównie z dawania, z własnego wkładu w tę realizację. Etap twórczej współpracy ma począ­tek w okresie dorastania, kiedy kształtują, się uczucia wyższe: piękna, dobra, prawdy, spra­wiedliwości, czyli uczucia estetyczne, moralne, poznawcze, społeczne. Przedmiotem uczuć stają się teraz idee, a nie tylko osoby czy przedmioty, Kształtuje się światopogląd. Uczuciowość wyż­sza sprzyja rozwojowi doskonalszych niż w dzie­ciństwie form współżycia społecznego. Jednakże pełna realizacja twórczej współpracy następuje dopiero u osób dorosłych.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

OSIĄGNIĘCIE ETAPU

Osiągnięcie etapu twórczej współpracy jest łatwiejsze, jeśli się wzrasta w rodzinie tworzącej spójną grupę, po­wiązanej uczuciami, realizującej jakiś wspólny cel nadrzędny, a nie przejawiającej jedynie po­stawę konsumpcyjną.Dziecko wzrastające w rodzinie pełnej, mając oba wzory osobowe rodziców, może zdobywać przygotowanie do późniejszych ról społecznych, jak rola kobiety i mężczyzny, żony i męża czy matki i ojca. To przygotowanie odbywa się na dwóch drogach, a więc przez wychowywanie w rzeczywistości nieco inne dla chłopców i dla dziewcząt mimo panującego egalitaryzmu w traktowaniu płci oraz przez możliwość iden­tyfikacji z tym z rodziców, które reprezentuje tę samą płeć.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂