Category: Człowiek w rodzinie

PRZY ZASTĘPCZYCH MATKACH

Małpki chowane przy zastępczych matkach, ale mające kontakt z rówieśnikami lub ludźmi, którzy stanowili stymulację ich rozwoju społecznego, w przyszłości okazały się dobrymi matkami. Eksperymenty Harlowa rzucaja też światło na kształtowanie się postaw rodzicielskich u ludzi. Wskazały one głównie na genezę postawy odrzucającej. Ale, jak się okazało, dwie spośród małpich matek odtrącają­cych swe pierwsze dziecko przy drugim stały się nadmiernie opiekuńcze. Przejawiały zbytnią troskliwość o młode i nie dawały im znacznie dłużej, niż to bywa u normalnych małpich ma­tek, zerwać ze sobą ścisłego kontaktu.Tak więc eksperymenty Harlowa wskazują pośrednio na znaczenie wzrastania małpiego dziecka w normalnych kontaktach „rodzin­nych”, które rzutują na:rozwój uczuć i kontaktów społecznych,dojrzałość seksualną, zachowanie macierzyńskie wobec włas­nych dzieci.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

ROZWÓJ UCZUĆ I PRZYWIĄZANIA U DZIECKA

Jak kształtuje się zdolność przywiązania u dziecka? Związana jest ona z ogólnym roz- W0Jem uczuclowości, dokonującym się w warunkach naturalnych, rodzinnych dzięki ogólnej stymulacji przez najbliższe dziecku osoby doro­słe o pozytywnych postawach wobec niego . Reakcje emocjonalne noworodka sa bardzo ubogie i właściwie obejmują jedynie stan pobudzenia bądź spokoju. Następnie jeszcze w pierwszym kwartale życia, pod koniec Pierwszego miesiąca, pojawia się stan emocjo­nalny ujemny niezadowolenia, a w druaim miesiącu życia stan ożywienia wskazujący na uczucie zadowolenia.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

POJAWIAJĄCE SIĘ UCZUCIA

Uczucia pojawiają się i różnicują zgodnie z postępami w ogólnym rozwoju niemowlęcia nabywaniu pewnych doświadczeń. Sam pro­ces uczuciowy rozpada się na kilka faz które podaję za M. Arnold: spostrzeżenie — neutralna emocjonalnie recepcja bodźca zewnętrznego,ocena sytuacji — ujęcie bodźca jako zja­wiska dobrego, korzystnego lub jako złego, szkodliwego,uczucie — pociąg ku bodźcom ocenionym jako pozytywne lub dystans wobec bodźców negatywnych,efekt trzewny — zespół zmian fizjologicz­nych przysposabiających organizm do zbliżenia, lub wycofania się (różny dla każdej z tych reak­cji), towarzyszący odczuwanej tendencji, działanie — zbliżanie się ku danemu przed­miotowi lub oddalanie.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

W MIARĘ ROZWOJU I POSTĘPÓW

To działanie w miarę rozwoju i postępów w zakresie uspołecznienia może być modyfiko­wane przez inne uczucia, np. obawa przed cie­mnością może być przez dziecko opanowana ze względu na oczekiwaną pochwałę rodziców i na­zwanie go dzielnym, jeśli wejdzie do ciemnego pomieszczenia.Tak więc rozwój uczuć dziecka związany jest z rozwojem spostrzegania i stopniowym gro­madzeniem doświadczeń, co jest korzystne, a co szkodliwe. W drugim kwartale u dzieci pojawia się już uczucie gniewu, wstrętu i strachu, natomiast w trzecim i czwartym kwartale różnicują się i bogacą uczucia pozytywne i radosne, kształ­tują się pozytywne uczucia wobec bliskich osób dorosłych. Na początku drugiego roku życia dziecko reaguje radosnym uniesieniem w kon­taktach z innymi dziećmi, a niedługo potem jawnie okazuje swą zazdrość.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

KIEDY POJAWIA SIĘ PRZYWIĄZANIE?

Przed ukończe­niem drugiego roku życia otwarcie manifestuje radość.Kiedy pojawiają się uczucia przywiązania?’ Występują one u niemowlęcia wraz z rozwojem spostrzegania. Spostrzeżenia zrazu są chaotycz­ne i niezorganizowane. Jednak już w pierwszym półroczu dziecko potrafi wyodrębnić przedmioty z tła i około piątego miesięca życia odróżnia twarze osób znajomych od nie znanych. Jak podaje J. Bowlby, dziecko rozpoznaje matkę wcześniej, bo już w 2—3 miesiącu życia, i ina­czej reaguje na bodźce przy matce, a inaczej bez niej. Niemniej początki przywiązania poja­wiają się w szóstym miesiącu życia, przy czym wskaźnikiem przywiązania jest dążenie ku przedmiotowi czy podążanie za nim oraz protest na rozłąkę i dążenie do odzyskania go. Z dąże­niem ku bliskim równocześnie wiąże się unika­nie osób obcych, nie znanych dziecku.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

LĘK U DZIECKA

Podob­nie według D. Hebba „dzieci w wieku około sześciu do ośmiu miesięcy lękają się osób obcych. W tym bowiem okresie nauczyły się rozpoznawać osoby, które się nimi opiekują, a zatem każda nie znana osoba spostrzegana jest jako obca, dziwna”. H. R. Schaffer i P. Emerson na podstawie badań stwierdzili, że około siódmego miesiąca życia występuje okres przełomowy dla różnicowania swoich i obcych, charakteryzujący się zbliżaniem do swoich, a ucieczką od obcych. W tym samym czasie, przeciętnie około siódmego miesiąca życia, dziecko uspokaja się przy wybranych osobach i protestuje na zostawienie go z innymi. Rów­nocześnie występuje orientacja na podmiot i przedmiot, czyli rozróżnianie między sobą a środowiskiem. Według Piageta faza adualna trwa do około 8 miesiąca życia.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

NIE U WSZYSTKICH DZIECI

Jednakże nie u wszystkich dzieci przywiąza­nie występuje w tym czasie. Rozsiew jest dość znaczny, pojawia się ono w okresie od ok. pią­tego do trzynastego miesiąca życia. Jednocześ­nie zachodzi związek z ilorazem rozwoju, to znaczy jeśli dziecko rozwija się w szybszym tempie, przywiązanie występuje wcześniej. Schaffer i Emerson obserwowali u badanych niemowląt już w trzecim i czwartym miesiącu życia silny protest na zaprzestanie stymulacji społecznej, ale jeszcze bez różnicowania osób. Niemniej około 50% badanych dzieci w tym okresie rozpoznawało i reagowało pozytywnie na więcej niż jedną osobę z otoczenia, a w wie­ku sześciu miesięcy czyniło to już 75% bada­nych dzieci.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

OBSERWOWANE DZIECI

Obserwowane dzieci w 29% przypadków mia­ły w otoczeniu kilka osób bliskich, a więc po­tencjalnych obiektów przywiązania, a w 10% przypadków większą ich liczbę — od 5 do 10. Prowadzący badania mogli więc śledzić, czy dziecko przywiązuje się do jednej osoby, do dwóch czy do kilku. Uważają oni, że do trzech miesięcy dziecko zorientowane jest głównie na jedną osobę, najwięcej się nim zajmującą. Stwierdzili także, że istnieje hierarchia osób — obiektów przywiązania, a więc występuje obiekt naczelny, a później inne osoby. W wieku 16 miesięcy 42% dzieci było przywiązanych do jed­nej lub dwóch osób, a 58% dzieci do trzech więcej.Im większa liczba osób w otoczeniu dziecka, tym silniejsza była reakcja przywiązania do bliskich i tym silniejszy lęk wobec obcych. Oka­zało się także, że dla tworzenia się więzi nie ma znaczenia zaspokajanie fizycznych potrzeb dziecka, lecz głównie częstość kontaktów z nim oraz ustosunkowanie emocjonalne.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

IM CZĘSTSZY KONTAKT

Im częstsze kontakty dziecka z daną osobą i im szczodrzej obdarza je ona uczuciem, tym silniejsze przy­wiązanie. Ważny jest tu stopień czujności i rea­gowania na płacz dziecka.Schaffer i Emerson podkreślają wagę roli ojca, przy czym i tu także wysuwa się na pierw­szy plan ilość i jakość interakcji z dzieckiem. Jeśli te interakcje były częste, a ojciec obdarzał dziecko uczuciem, to przywiązywało się ono do ojca silniej niż do matki, mimo że matka spę­dzała z nim więcej czasu. Czas przebywania jest bowiem o tyle istotny, o ile mają miejsce interakcje z dzieckiem. Jak już wspomniałam, zaspokajanie fizycznych potrzeb nie ma znacze­nia dla tworzenia się przywiązania.Dla powstania przywiązania w niemowlęctwie do 8 miesiąca życia istotny był kontakt fizyczny (dziecko kładzione z rąk do łóżka protestowało), później, między ósmym a trzynastym miesią­cem życia ważną rolę odgrywa już nie tyle kontakt fizyczny (somatyczny), co wzrokowy słuchowy.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

POSTĘPUJĄCY ROZWÓJ UMYSŁOWY

Wiąże się to z postępującym rozwo­jem umysłowym dziecka. Zresztą tzw. stymula­cja przedmiotowa, a więc dawanie dziecku za­bawki, pokazywanie mu czegoś itp., to zarazem interakcja, wzajemne oddziaływanie oraz uczu­ciowe ustosunkowanie, uczuciowa wymiana.Zdaniem Schaffera i Emerson istotny rozwój społeczny dziecka występuje po 52 tygodniach życia, czyli w drugim roku. Niemniej, biorąc za punkt wyjścia intensywność przywiązania, za­obserwowali dwa skoki w rozwoju społecznym małego dziecka, jakby dwa szczyty nasilenia reakcji na obcych. Jeden występuje około dziesiątego miesiąca życia (między 42 a 44 ty­godniem), drugi zaś około osiemnastego miesią­ca, a więc gdy dziecko ma około półtora roku. Badacze ci są zdania, że okres między szczyta­mi charakteryzuje zmniejszenie nasilenia reak­cji na obcych ze względu na duże nasilenie za­interesowań poznawczych dziecka, związane także z opanowaniem umiejętności chodzenia poszerzeniem obszaru dostępnego badaniu.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂