Category: Człowiek w rodzinie

OBSERWACJA I EKSPERYMENT

Zrazu badacze ci postanowili wychować pew­ną ilość młodych małp bez małpy-matki, kar­miąc je z butelki i trzymając każdą oddzielnie. Dla zaspokojenia choć w minimalnym stopniu potrzeb innych niż pokarmowe położono na po­dłodze gazę złożoną w kilkoro. Małpiątka ogro­mnie się przywiązały do tych „pieluszek”, przy­wierały do nich całym ciałem i przejawiały gniew, gdy im je odbierano. Interpretowano to jako potrzebę „uspokajającego kontaktu” zwią­zanego z przywieraniem, który ma niewiele wspólnego z karmieniem.Obserwacja ta stała się punktem wyjścia dal­szych eksperymentów. Postanowiono dać małpiątkom matki zastępcze: jedną drucianą — wy­konaną z siatki drucianej w kształcie walca ze specjalnym otworem na „pierś”, w który wsu­wało się smoczek butelki z pokarmem, oraz dru­gą z drzewa, także w kształcie walca, ale obitą tkaniną jrotte.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

ZGODNIE Z POCHODNYMI TEORIAMI

I ta miała otwór na smoczek, umożliwiający karmienie. Nowo urodzone mał­pki w liczbie ośmiu umieszczono w oddzielnych klatkach, przy czym w każdej klatce znajdo­wały się obie „matki zastępcze” do wyboru. Połowę małpiątek karmiła matka druciana, a połowę matka z materiału. Obie „matki” okazały się fizjologicznie równoważne, gdyż małpki z obu grup wypijały tę samą ilość mleka i w tym samym stopniu przybierały na wadze.Zgodnie z teoriami pochodnych motywów na­bytych zachowywała się tylko część małpiątek, tj. te, które były karmione przez matki z ma­teriału i przebywały niemal cały czas w ich „ramionach”, minimalnie tylko kontaktując się z matką drucianą. Jednakże małpki karmione przez matkę drucianą spędzały większość cza­su w „ramionach” matki z materiału.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

WIĘŹ Z MATKĄ

Więź z matką z materiału u małpiątek karmionych przez matki druciane po upływie kilku tygodni stawała się równie silna jak u małpiątek i kar­mionych, i przebywających z matkami z mate­riału.Wyniki tego eksperymentu świadczyłyby, że u podłoża więzi z matką leżałaby motywacja wrodzona — zaspokojenie potrzeby kontaktu przez przywieranie, dającego poczucie bezpie­czeństwa i ochrony, a nie reakcja wyuczona dzięki skojarzeniu matki z zaspokajaniem głodu lub pragnienia.Hipotezę tę potwierdziły eksperymenty pod­dające małpiątka bodźcom lękowym. A więc umieszczano je w pustym, nie znanym pokoju lub w obecności „strachów”, jak automatycznie poruszany i bijący w bęben miś, niesamowity, dużych rozmiarów pająk itp. W takich sytua­cjach budzących lęk małpiątka biegły w panice do przytulnej matki z materiału, kurczowo do niej przywierały nieżależnie od tego, czy je kar­miła ona, czy druciana, a gdy odprężyły się i ochłonęły z przerażenia, próbowały badać nie znane, groźne otoczenie.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

PODOBNE REAKCJE

Jednak albo dotykały przy tym matki jedną nogą, albo odchodziły, ale wracały od czasu do czasu, aby się do niej przytulić. Podobne reakcje możemy obserwować u dzieci, najczęściej w drugim roku życia. Gdy natomiast przytulnej matki nie było w pokoju, małpiątko przypadało z krzykiem do podłogi, kuliło się, kiwało, ssało kciuk lub paluch u nogi. Zamiast eksploracji po odprężeniu w bliskości matki, występowała apatia i niepokój. Obecność matki drucianej także nie dawała pociechy, a zachowanie małpiątek cechował autyzm — dopadały kąta lub ściany, kuliły się, kiwały. Tak więc tylko u matki przytulnej, do której były uprzednio przywiązane, szukały w razie stressu emocjonalnego pociechy i ochrony i u niej je znajdowały.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

NASTĘPNE PYTANIE BADAWCZE

Następne pytanie badawcze dotyczyło okresu rozwoju, w jakim może powstać przywiązanie do matki przytulnej. Czy rodzi się ono w do­wolnym momencie życia małpiątek, czy w pew­nym określonym czasie? Okazało się, że przy­wiązanie do matki nie tworzy się w dowolnym okresie, lecz w tzw. okresie krytycznym, czyli między trzydziestym a dziewięćdziesiątym dniem życia małpki (tj. w drugim i trzecim mie­siącu). Jeśli w tym okresie małpka kontakto­wała się z matką przytulną, to przywiązywała się silnie do niej, a matka stawała się źródłem poczucia bezpieczeństwa. Natomiast u małpek trzymanych od chwili urodzenia przez sześć mie­sięcy w klatkach bez matek zastępczych, a więc w izolacji, a potem przebywających w towarzy­stwie matki przytulnej, przywiązanie do niej było słabsze, przebywanie w jej bliskości o po­łowę krótsze niż u małpek chowanych w jej obecności w drugim i trzecim miesiącu życia, a więź mogła być zerwana, gdy zwierzątko do­znało silnego strachu.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

W KRYTYCZNYM OKRESIE

A więc małpki, które w krytycznym okresie rozwoju nie mogły na­wiązać kontaktu z matką zastępczą i przywią­zać się do niej, przejawiały w sytuacjach bu­dzących lęk zachowanie o charakterze auty­stycznym zamiast zachowania afiliatywnego, tj. dążenia do nawiązania kontaktu z matką, przy­tulenia się do niej i rozładowania napięcia. Harlow stwierdził, że wpływ warunków, w ja­kich młoda małpka wychowuje się w krytycz­nym okresie, jest trwały, przejawia się przez wiele lat, a ponadto determinuje ogólny roz­wój emocjonalny zwierzęcia. Jest to więc okres krytyczny dla rozwoju uczuć, a szczególnie dla rozwoju zdolności przywiązania. Gdy w tym okresie zdolność ta nie rozwinie się, bo brak bodźców „społecznych” w środowisku, brak obiektu przywiązania, to później zwierzęta nie przejawiają zdolności przywiązania, nie umieją trwale przywiązać się nawet, jak to wynika z dalszych eksperymentów, do partnera seksu­alnego czy własnego dziecka.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

WPŁYW NA ROZWÓJ UCZUĆ

Jaki wpływ na rozwój uczuć społecznych mał­pek ma wychowywanie w izolacji, z matkami drucianymi i z materiału w porównaniu z roz­wojem uczuć u małpek chowanych przez matki naturalne? Małpiątka chowane same bądź wy­łącznie z drucianymi matkami wykazywały:brak uczuć przywiązania,nieumiejętność nawiązywania kontaktów z innymi osobnikami,nadmierną agresję,niewrażliwość seksualną po osiągnięciu dojrzałości płciowej.Samcy byli określani jako „seksualnie bez­nadziejni”, a samiczki musiały być sztucznie za- pładniane nawet przy dobieraniu im bardzo do­brych, „uwodzicielskich” partnerów. Natomiast małpki chowane w obecności ma­tek przytulnych z materiału przywiązywały się do nich, były mniej agresywne oraz bardziej rozbudzone seksualnie, choć także nie osiągały pełnej dojrzałości w tym zakresie.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

NIEDOBORY ROZWOJOWE

Jedynie mał­pki wychowywane przez naturalne matki osią­gały pełnię rozwoju emocjonalnego i dojrzało­ści seksualnej. Niedobory rozwojowe, które pojawiły się na skutek wychowywania tylko przy sztucznych matkach zastępczych, mogą być wyrównane, jeśli prócz zastępczej matki z materiału małpią- tko przebywa z rówieśnikami chowanymi przez naturalne matki. W sytuacji eksperymentalnej małpki mogły bawić się codziennie z dwunasto­ma rówieśnikami w specjalnym pomieszczeniu wyposażonym w przyrządy gimnastyczne. Osią­gały one normalny poziom rozwoju w zakresie czynności zabawowych i w sferze seksualnej, a także nawiązywały oparte na uczuciu kontak­ty z rówieśnikami.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

Z RÓWIEŚNIKAMI

Tak więc współżycie z ró­wieśnikami przy istnieniu stałego obiektu przy­wiązania równoważy w dużej mierze brak prawdziwej matki.Eksperymenty Harlowa wskazały zarazem na bardzo istotny czynnik, który wpływa na za­chowanie macierzyńskie dorosłych małp. De­cydującym czynnikiem determinującym zacho­wanie się matki wobec młodych jest mianowicie nie tyle popęd opiekuńczy powstały na podłożu hormonalnym, co własne doświadczenia emo­cjonalne matki we wczesnym okresie życia. Małpie matki, które były chowane bez matek naturalnych, nie przejawiały prawie żadnego zainteresowania swymi młodymi i nie tylko je zaniedbywały, ale wręcz odpychały albo nawet atakowały. Można by powiedzieć przez analogię do postaw macierzyńskich u człowieka, że prze­jawiały nadmierny dystans emocjonalny wobec własnych dzieci oraz postawy unikającą i od­trącającą.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

ZDECYDOWANE ODTRĄCENIE

To odtrącanie było tak zdecydowa­ny że — jak twierdzi Harlow — większość tych młodych małpek nie byłaby się wycho­wała, gdyby nie były dodatkowo karmione z ręki. Te ignorujące i odtrącające małpie matki cechowała całkowita równowaga hormonalna, która zapewniała im zdolność normalnego karmienia potomstwa. Trzeba przy tym zazna­czyć, że małpy jako matki są troskliwe, obej­mują i przytulają swe młode tak, że aby ode­brać im dziecko, potrzeba kilku mężczyzn. Eksperymenty te ujawniły, że kluczowym czynnikiem dla zachowań macierzyńskich są społeczne doświadczenia małpiej matki w jej pierwszym roku życia. Na pierwszy plan wy­suwa się tu sprawa pozbawienia doznań emo­cjonalnych.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂