Author Archive

TWORZENIE FILMÓW POPULARNYCH

Tworzenie filmów popularnych i zarazem wyrafinowanych artystycznie było idee fixe tego reżysera od chwili debiutu. Szacunek, który zdobył wkrótce w Hollywood, wynikał nie tylko stąd, że jako filmowiec prezentował niezwykle wysoki, nawet w profesjonalnym świecie fabryki snów, poziom kompetencji za­wodowej. Chodziło o coś więcej: o integralną wizję twórczości filmowej,któ­rą wnosił, i harmonijny ętos filmowca, którym się kierował. Nie przypadkiem nazwano go w Ameryce „director’s director”. Z podziwu godną konsekwencją realizował filmy atrakcyjne, ale nie tandetne; efektowne, lecz nie efekciar­skie; perfekcyjnie opracowane, ale wolne od kaligrafizmu. Szczególną rolę odgrywa w jego utworach katharsis. 

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

GEOMETRIA FILMOWYCH FORM

Zjawisko to, ujęte szerzej niż tylko w planie dramaturgicznym, wiąże się ściśle z terapeutycz­ną funkcją sztuki. Ola autorq „M-Mordercy” i „Kobiety w oknie” sprawa spe­cyficznej bezbronności widza wielokrotnie poddawanego presji filmowych form była kwestią wielkiej wagi. Używając różnych chwytów, konwencji stylistycz­nych i gatunkowych, sięgając do popularnych tematów, rozwiązań fabularnych i klisz zmagazynowanych w masowej wyobraźni, stosuje on nieustannie rodzaj subtelnego zabiegu terapeutycznego wobec świadomości odbiorcy. „Widziałbym reżysera jako rodzaj psychoanalityka” – powie wprost w jednym z wywiadów. Geometria filmowych form, a ściślej to, co kryje się w jej warstwie dy­skretnej, nie pozostaje bez wpływu na świadomość widza bezkrytycznie chło­nącego kinową fikcję.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

ŚWIADOM NIEBEZPIECZEŃSTWA

Lang świadom jest tego niebezpieczeństwa w stopniu da­lece wykraczającym paza myślowy horyzont ogółu reżyserów z ,lat trzydzie­stych, czterdziestych czy nawet pięćdziesiątych. Moment „r e p 1 i k i” gatunkowej, tematycznej, problemowej itp. – staje się z czasem zasadą jeiłio- czącą jego twórczość. Kluczowe znaczenie tej strategii potwierdzają przy­kłady z całego dorobku: od ,debiutu po ostatni film. Śmiało też można ‚ją uznać Z8 cechę swoiście autorską, za indywidualny sposób Langa na „kino z zasadami” i jednocześnie frontalną polemikę ze zjawiskiem nagminnego mani­pulowania odbiorcą w kulturze masowej. 

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

WALORYZACJA ESTETYCZNA

Znana anegdota głosi, że „Dyktator” (w oryginale opatrzony ironicznym tytułem „Wielki dyktator”, „The Great Dictator”) jest osobistym porachun­kiem Chaplina z człowiekiem, który ośmielił się ukraść Charliemu wąsik. Po­wód niebagatelny, ale przecież nie jedyny. Chaplin próbuje przekazać w tym filmie szereg prawd, które w drugiej połowią lat trzydziestych, kiedy zro­dził się pomysł jego realizacji, były już dla wielu ogarniętych nawałą to­talitaryzmu Europejczyków oczywistością płynącą z ich własnych gorzkich do­świadczeń. Do świadomości Amerykanów zaczęły jedhak przenikać znacznie póź­niej. Przypomnijmy, że premiera „Oyktatora” odbyła się w październiku 1940 roku, jeszcze przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

JAKO DZIEŁO ARTYSTYCZNE

Historycy kina niemal jednogłośnie twierdzą, że jest to dzieło co prawda wybitne, lecz wewnętrznie pęknięte i nierówne. Kilka scen przynosi efekt artystyczny najwyższej próby, inne – zwłaszcza powszechnie krytykowany 6-mi- nutowy apel wygłoszony przez głównego bohatera w finale – uważa się za nie­fortunne z powodu nadmiernej dawki melodramatyzmu i patosu, a także publi­cystycznego wydźwięku. „Można żałować – pisze w swej monografii Jean Mitry że końcowa scena przemówienia w ogóle się w filmie znalazła, ale jest to zło konieczne. Film jako taki kończy się w momencie, gdy Charlie wchodzi na trybunę”.Zapewne jako dzieło artystyczne „Dyktator” nie jest w sumie najwybit­niejszym osiągnięciem Chaplina. 

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

KTO JEST ADRESATEM FILMU?

Być może uda się również na tej podstawie ustalić: do kogo w pierwszym rzędzie adre­sował Chaplin swój film? Rzecz o-tyle istotna, że wybór adresata wpływa przecież zasadniczo na charakter gry nadawczo-odbiorczej, którą projektuje w swoisty sposób każdy utwór filmowy. Postawmy najpierw pytanie: co mogło stanowić dogodną dla filmowca płasz­czyznę porozumienia z ówczesnym widzem w odniesieniu do Chaplinowskiego projektu parodii świata pod rządami faszyzmu? Oddalona od spraw europej­skich publiczność amerykańska znała przecież reąlia hitlerowskiego państwa co najwyżej wyrywkowo i bardzo pobieżnie. Bliższe wyobrażenie o tym, co działo się w Niemczech i na starym kontynencie, kształtowały okazjonalnie: prasa i filmowe kroniki aktualności w rodzaju „Harch of Time” czy „Fox Mo- vietone News”. Niezbyt wiele.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

MINIMALNA SZANSA

Wystarczyło jednak, by Chaplin dostrzegł w tym minimum twórczą szansę i właśnie daną, fotograficzną realność uczynił tworzywem parodii. Od osoby samego Fflhrera, poprzez wizyty sojusznicze,bom-^ bastyczne przemówienia w trakcie parteitagów, akcje bojówkarzy, aż do drob­nych realiów życia codziennego – świat „Dyktatora” składa się z najbardziej stereotypowych wyobrażeń. Również przywodząca na myśl sojusz antyniemiec- kiej koalicji z czasów I wojny światowej aliancka” rama całości: frontowy epizod z „grubą Bertą” i lot aeroplanem zakończony katastrofą opiera się na popularnej konwencji filmów antywojennych, wśród których klasą dla siebie był niegdyś dwurolkowy majstersztyk Chaplina «Na ramię bród” („Charlie żoł­nierzem”, 1910).

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

STWIERDZENIE FAKTU

Nie jest to zarzut, a tylko stwierdzenie faktu. ,.Karykaturalny przeciw-obraz” (określenie Jerzego Ziomka) z natury rzeczy musi bazować na uprosz­czeniach obrazu rzeczywistości właściwych technice parodiowania. Dochodzimy w tym momencie do drugiego niezmiernie istotnego aspektu poetyki „Dyktato­ra”, Jakim jest parodystyczny charakter relacji ukazanych w świecie przedstawionym. Zhierarchizowana rzeczywistość odkrywa tu i poniekąd samo- demaskuje absurd własnego porządku. Być „niżej” w filmowej rzeczywistości „Dyktatora” to np. wyciągać z usłużnym ukłonem język, by wódz mógł zwilżyć znaczek naklejany na kopertę, albo posłużyć za królika doświadczalnego w śmiercionośnym eksperymencie z kuloodporną kamizelką czy kapeluszem-spadochronem, który się wynalazło,albo zostać zdegradowanym tak doszczętnie jak czyni to rozwścieczony klęską Hynkel że swoim marszałkiem.

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

IDEA ZAWŁADNIĘCIA

Być „wyżej” (najwyżej!) to na każdym kroku de- mostrować swą wyższość innym – nawet podczas wizyty u golibrody w kapital­nym pojedynku „kto wyżej” dwu wodzów rywalizujących między sobą o prymat na fotelach fryzJerskich czy później.w walce na miny zakończonej obrzucaniem się makaronem. Obłędna idea zawładnięcia światem zyskuje swój niezwykle sugestywny wy­raz w słynnej scenie tanecznej pantomimy z globusem. W zaciszu swego gabi­netu Hynkel najpierw patrzy na miniaturową kulę ziemską spoczywającą jeszcze bezpiecznie w.obręczy drewnianego stojaka. Chwilę później wybija ją. stamtąd) ruszając z posad i skazując na całkowitą zależność od własnego kaprysu. Jesteśmy świadkami niezapomnianego mimodramu dyktatora upajającego się nie­ograniczoną władzą nad lotnym globusem. 

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂

MECHANIZM ZNACZENENIOWY

Ziemia staje się w jego> mocy igra­szką: bezbronną zabawką, balonikiem, piłką. Obserwując jej napowietrzne wzloty i upadki czekamy z niepokojem na pointę, a tą może być tylko pęknię­cie delikatnego obiektu, który na naszych oczach znalazł się w nieodpowied­nich rękach. Opisana wyżej scena zawiera w sobie pewien ważny mechanizm znaczeniowy, którego działanie obejmuje konstrukcję całego ekranowego uniwersum. Jak ów globus w rękach szaleńca, świart atakowany przez faszystowską machinę nie jest z założenia dobry, lecz neutralny. Warto zauważyć, że nazwiska znaczą­ce noszą w „Dyktatorze” jedynie faszyści. 

Hej 🙂 Jestem Kate, i prowadzę bloga o reklamie w mediach. To temat ciągle aktualny i na czasie dlatego myślę, że moje wpisy Cie zainteresują.
Jeśli podoba Ci się mój blog to zostaw łapkę w gore na Facebooku albo komentarz sprawi mi to wielką radość 🙂